Αποτελέσματα του "Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ" για την Παρέμβαση ΙΙ "Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς"

Ανακοινώθηκε ο Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση  II του Α' κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».
 
Υπενθυμίζεται πως η παρέμβαση ΙΙ του εν λόγω προγράμματος ήταν και η πιο μαζική και αφορούσε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς όπως Πανεπιστήμια κλπ. 
 
Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Νοέμβριος 28, 2017