Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP κ.α.).

Δείτε τις πιστοποιήσεις και τα έργα μας!

Για την πιστοποίηση κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια & κλειδιά πατήστε εδώ!

 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP κ.α.).

Ως Διαχείριση Ποιότητας ορίζουμε το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλιστεί ότι μια υπηρεσία ή ένα προϊόν θα πληρεί ορισμένες προδιαγραφές. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιούν ότι η συνολική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης πληρεί κάποια ποιοτικά και μετρήσιμα κριτήρια.


Η PLAN A.E παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, απόλυτα προσαρμοσμένες με το περιβάλλον της κάθε επιχείρησης.

Τα πιο γνωστά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

ISO 9001:2008 Διαχείριση ποιότητας 
Το ISO 9001 είναι το πιο γνωστό και διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας διεθνώς, που αφορά την οργανωμένη λειτουργία μιας επιχείρησης μέσω μεθόδων και συστηματικών ελέγχων των επιχειρησιακών ενεργειών όπως: σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, καλύπτοντας ταυτόχρονα και τα στάδια της εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης.

ISO 14001 Διαχείριση περιβάλλοντος
Το ISO 14001 ή ο Ευρωπαϊκός κανονισμός EMAS είναι το Διεθνές πρότυπο για διαχείριση περιβάλλοντος που διασφαλίζει πως οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης πιστοποιημένης με το εν λόγω πρότυπο δεν υποβαθμίζουν το περιβάλλον. 

ISO 22000 & HACCP Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων
Το ISO 22000 ή αλλιώς HACCP είναι το ευρέως διαδεδομένο και διεθνές πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόζουν όλοι όσοι συμμετέχουν στον κύκλο της τροφικής αλυσίδας, από τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή ζωοτροφών μέχρι και την διανομή στην λιανική πώληση και την μαζική εστίαση. 

EUREPGAP ή Agro 2-1 και 2-2 Διαχείριση γεωργικής παραγωγής
Πιστοποίηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθησία και την εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Μπορούν να εφαρμοστούν από γεωργικές εκμεταλλεύσεις κάθε δυναμικότητας, ακόμα και από μεμονωμένους παραγωγούς. 

ISO 27001 Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών
Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών και εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών ενώ η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ.

ΕΛΟΤ 1435 "Υπηρεσίες επικοινωνίας για Διαφημιστικές Εταιρείες"
Το  πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 περιέχει τα κριτήρια για την πιστοποίηση των εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας.
Ως υπηρεσίες επικοινωνίας νοούνται οι δραστηριότητες οργάνωσης, προπαρασκευής και η καθ’ οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο ανακοίνωση προς το κοινό των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχουν οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και η προβολή των εν γένει δραστηριοτήτων τους.

Επιστροφή στις Υπηρεσίες της PLAN A.E.