Δημόσιοι διαγωνισμοί προμηθειών/υπηρεσιών

Οι δημόσιοι διαγωνισμοί διεξάγονται με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών από διάφορους φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, Νοσοκομεία, ΕΛΑΣ, ΓΕΣ, Πυροσβεστικό σώμα κτλ), τοπικές αυτοδιοικήσεις (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και ΔΕΚΟ (ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ), σύμφωνα με συγκεκριμένες διαδικασίες. Οι αγορές αυτές αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των προαναφερθέντων φορέων.

Όπως κάθε αγοραστής, έτσι και το Δημόσιο, προκειμένου να καταλήξει στο προϊόν της επιλογής του, πραγματοποιεί μια έρευνα αγοράς. Σε αντίθεση όμως με τους ιδιώτες, το Δημόσιο δεν πηγαίνει από έμπορο σε έμπορο για να βρει τη οικονομικότερη προσφορά, αλλά καλεί τους προμηθευτές, με τη μορφή διαγωνισμού, να του υποβάλουν τις προσφορές τους.

Οι κρατικές προμήθειες, ολοκληρώνονται με τη βοήθεια γραπτών συμβάσεων, των "συμβάσεων των προμηθειών του δημοσίου". Οι συμβάσεις αυτές καθορίζουν το περιεχόμενο και τους όρους μιας συμφωνίας μεταξύ της αναθέτουσας αρχή και των προμηθευτών.

Με βάση τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τρεις είναι οι βασικές αρχές που διέπουν τις κρατικές προμήθειες:

  • H αρχή της δημοσιότητας.  Κατά την αρχή αυτή, οι αγορές του Δημοσίου πρέπει να γίνονται γνωστές στους ενδιαφερόμενους μέσω του εθνικού τύπου και της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η αρχή της δημοσιότητας δεν ισχύει για κάποιες κατηγορίες προμηθειών εξαιρετικά χαμηλής αξίας, που ορίζονται ρητά από τον Νόμο.
  • Η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών.  Η όλη διαδικασία της διακήρυξης, επιλογής του προμηθευτή και ανάθεσης μιας σύμβασης του Δημοσίου πρέπει να βασίζεται σε κανόνες, που είναι γνωστοί εκ των προτέρων και ισχύουν συνολικά καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Επίσης οφείλουν να είναι κατανοητοί και να διακρίνονται για την σαφήνειά τους. Απαγορεύεται ρητά η αλλαγή των όρων του διαγωνισμού μετά την προκήρυξή του. Οι όροι του διαγωνισμού μπορούν να αλλάζουν μόνο κατόπιν της αποδοχής ενστάσεων/προσφυγών των διαγωνιζομένων (αναλυτικότερα βλ. κεφάλαιο 17). Γενικά, η αρχή της διαφάνειας παραβιάζεται όταν, κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού κάποιος ενδιαφερόμενος που δεν συμμετέχει, προβεί στην ακόλουθη διαπίστωση: "με τους νέους όρους που θέτει ο φορέας θα μπορούσα κι εγώ να λάβω μέρος στο διαγωνισμό".
  • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης.  Οι όροι του διαγωνισμού δεν είναι δυνατό να αποκλείουν επιχειρήσεις άλλης χώρας ή κάποια κατηγορία επιχειρήσεων της ίδιας χώρας εισάγοντας πολιτική διακρίσεων.

 

Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18 % του ΑΕΠ σε αγορές προμηθειών, έργων και υπηρεσιών. Αντίστοιχη κατεύθυνση αποκτούν και οι δημόσιοι διαγωνισμοί στην Ελλάδα.

Οι υποβολές των προσφορών γίνονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό Σύστημα, που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας: www.promitheus.gov.gr και επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την διεξαγωγή Διαγωνισμών, την υποβολή προσφορών και ενστάσεων, την αξιολόγηση, ανάθεση, σύναψη και εκτέλεση όλων των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η PLAN AE αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του εκάστοτε ενδιαφερόμενου προμηθευτή, καθώς και την έγκαιρη υποβολή της στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Επιπρόσθετα, διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα που προκύπτουν από την υπογραφή της σύμβασης Δημοσίου. Η εταιρεία μας τηρεί πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας για κάθε κατατιθέμενη προσφορά.

Η ύπαρξη ψηφιακής υπογραφής είναι υποχρεωτική για την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για την απόκτησή της.

 

Με ενδιαφέρει. Τι να κάνω?

Αν τα παραπάνω σας κέντρισαν το ενδιαφέρον και θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στα τηλέφωνα 26510-85030 / 93470 ή με email στο info@plan.gr.